Lista seminarii 2020

20-22 martie 2020 seminar international cu shihan Yukimitsu Kobayashi, Cluj-Napoca